SIARY NAJDAWNIEJSZE

Rozdział II Czy południowe rubieże kasztelani bieckiej, tak jak chcieli niektórzy badacze historii, rzeczywiście były białą plamą? Osobiście przypuszczam, że nie. Wprawdzie, nie zachowały się żadne bezpośrednie dowody pisane, z których by jednoznacznie wynikało, że istniało na tych terenach, jakieś rozumne, zamierzone osadnictwo, jakieś wsi, a nawet osady, to jednak źródła pośrednie wskazują, że toczyło [...]

DZIEJE NAJDAWNIEJSZE…

... terenów południowych wchodzących w skład późniejszej Kasztelani Bieckiej.  R o z d z i a ł  I  (Wybrane fragmenty publikacji książkowych i innych). Warunki przyrodnicze. ...Głucha, czarna puszcza karpacka, pokrywająca blisko 2oo –stu kilometrowym, szerokim pasmem Beskid zachodni i niski wraz z Pogórzem, między Dunajcem i Sanem, stanowiła od wieków południową granicę Polski. Na [...]

SIARY – KALENDARIUM

Obejmuje lata: od 1388 do 1536 Co, działo się, (szkic historyczny), w relokowanym, na zasadach nowego prawa niemieckiego, (naz-wanego od miejsca pochodzenia - Magdeburga), magdeburskim, sołectwie wsi królewskiej S i a r y, spróbujemy  ustalić, ze skąpych notatek, - kartoteki historycznej, udostępnionej autorowi Szkicu… przez pana dr Franciszka Sikorę - historyka (sygiel aut. FS.), z [...]

HIPOTETYCZNA GENEZA NAZWY… SIARY

EccleSiarum ruinae (Zapadłe kościoły)   Jak olbrzymi ładunek emocjonalny zawierają te dwa łacińskie wyrazy, dobrze znane w Średniowieczu, podpowie nam zaraz nasza wyobraźnia. Gdyby, zastanawiać się nad  znaczeniem, tych wyrazów, użytych w tytule rozdziału, to już na wstępie, otrzymujemy sporo fascynujących informacji. Bowiem, łacińskie ecclesia, i greckie ekklesia, oznaczają zgromadzenie ludu, a zatem, również miejsce, w [...]

PRZEDMOWA

Dlaczego opracowuję ten Szkic monograficzny? Dlaczego, to właśnie ja? Czymże są owe Siary? Czymże jest ta nieduża, w połowie górzysta wieś, w powiecie gorlickim, wobec miliardów wsi na naszym Globie, że poświęca się jej tyle zachodu? Że poświęca się tej wsi opracowanie książkowe? [Na te pytania, odpowie pokrótce I Galeria fotografii, ale również kolejne]. Pisząc [...]

WSTĘPNIAK

Wszystko ma swoją historię. Wszystko jest gdzieś zapisane. Nie zawsze jest to opis tradycyjny przy pomocy znaków pisarskich. Nie zawsze są to zapisy celowe-kronikarskie, a więc przemyślane. Również gleba i skały, odciśnięte w nich ślady przeszłości, są olbrzymim źródłem wiedzy o tamtym, minionym świecie... Szukajcie, a znajdziecie. Gdy już przeminie okres dzieciństwa, które, jak naszego pokolenia, [...]